Xét xử trực tuyến

Tổng hợp các bài viết về Hội nghị trực tuyến và xét xử trực tuyến Tòa án

[Polycom 1.8] Hướng dẫn tham dự phiên tòa xét xử trực tuyến | Đối với các điểm ngoài Tòa án

[Polycom 1.7] Hướng dẫn tham dự phiên tòa xét xử trực tuyến | Đối với các đơn vị Tòa án

Các hướng dẫn về kỹ thuật:

[Polycom 1.6] Hướng dẫn kết nối thiết bị phần cứng Avaya để tham gia hội nghị Polycom

[Polycom 1.5] Create Conference Room on MCU Polycom | Tạo Phòng hội nghị trên MCU Polycom

[Polycom 1.4] Create Conference profile on MCU Polycom RMX | Tạo Hồ sơ Cuộc họp trên MCU

[Polycom 1.3] RMX Local Web Client (RMX Manager) | Hướng dẫn sử dụng RMX Manager

[Polycom 1.2] Install MCU Polycom RMX appliance

[Polycom 1.1] Triển khai MCU Polycom RMX Virtual Edition