Hướng dẫn và Đáp án bài Kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần XII trên App THANH NIÊN

Kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần XII

Các bạn xem video hướng dẫn dưới đây!

Video Hướng dẫn àm bài Kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần XII trên App THANH NIÊN

Sau đây là ĐÁp án một số câu hỏi mình đang tiếp tục tổng hợp:

Câu 1: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác định quan điểm xây dựng Đoàn vững mạnh toàn diện trên những mặt nào?

 1. Chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động
 2. Chính trị, tổ chức và hành động
 3. Chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động (it.tandbrvt.com)
 4. Tổ chức và hành động

Câu 2: Đâu là một trong ba nhiệm vụ đột phá được xác định trong Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

 1. Tập trung củng cố tổ chức cơ sở Đoàn vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động
 2. Mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên
 3. Mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên
 4. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn có bản lĩnh chính trị, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực, uy tín, tiên phong, gương mẫu (it.tandbrvt.com)

Câu 3: Đâu không phải là tên chương trình, đề án trọng điểm được xác định trong Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

 1. Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2022 – 2030”.
 2. Đề án “Thành lập Quỹ hỗ trợ sáng kiến vì cộng đồng”.
 3. Chương trình “Nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022 – 2030”.
 4. Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi giai đoạn 2022 – 2030” (it.tandbrvt.com)

Câu 4: Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác định triển khai trong toàn Đoàn mấy chương trình đồng hành với thanh niên?

 1. 1 chương trình
 2. 2 chương trình
 3. 3 chương trình (it.tandbrvt.com)
 4. 4 chương trình

Câu 5: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác định mốc thời gian sơ kết và tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII như thế nào?

 1. Sơ kết năm 2025, tổng kết năm 2027 (it.tandbrvt.com)
 2. Sơ kết năm 2024, tổng kết năm 2027
 3. Sơ kết năm 2027, tổng kết năm 2032
 4. Sơ kết năm 2023, tổng kết năm 2026

Câu 6: Hãy cho biết nội hàm của chủ trương 1+1?

 1. Mỗi đoàn viên, hội viên giới thiệu được ít nhất 1 thanh niên tham gia Đoàn, Hội
 2. Mỗi đoàn viên giới thiệu được ít nhất 1 hội viên tham gia Đoàn
 3. Mỗi đoàn viên, hội viên giới thiệu được ít nhất 1 thanh niên tham gia tổ chức Đoàn, Hội
 4. Mỗi đoàn viên, hội viên bồi dưỡng được ít nhất 01 đội viên trưởng thành vào Đoàn, Hội

Câu 7: Hãy cho biết đâu không phải tên Diễn đàn tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

 1. Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên
 2. Thanh niên xung kích, sáng tạo dựng xây đất nước
 3. Tổ chức Đoàn – Người bạn đồng hành với thanh niên
 4. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo (it.tandbrvt.com)

Câu 8: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác lập chỉ tiêu như thế nào về tỷ lệ thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong nhiệm kỳ 2022 – 2027?

 1. 50% thanh niên (it.tandbrvt.com)
 2. 55% thanh niên
 3. 60% thanh niên
 4. 65% thanh niên

Câu 9: Đâu là tên của chương trình đồng hành với thanh niên được xác định trong Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

 1. Đồng hành với thanh niên trong học tập (it.tandbrvt.com)
 2. Đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp và việc làm
 3. Đồng hành với thanh niên phát triển kỹ năng
 4. Đồng hành với thanh niên trong hội nhập quốc tế

Câu 10: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác lập chỉ tiêu như thế nào về số lượng thôn, bản khó khăn được đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ hoàn thành tiêu chí nông thôn mới trong nhiệm kỳ 2022 – 2027?

 1. 250 thôn, bản khó khăn
 2. 300 thôn, bản khó khăn (it.tandbrvt.com)
 3. 350 thôn, bản khó khăn
 4. 400 thôn, bản khó khăn

Câu 11: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác lập chỉ tiêu như thế nào về tỷ lệ đoàn viên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022 – 2027?

 1. 50% đoàn viên (it.tandbrvt.com)
 2. 60% đoàn viên
 3. 70% đoàn viên
 4. 80% đoàn viên

Câu 12: Hãy cho biết chủ đề triển lãm tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

 1. Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên (it.tandbrvt.com)
 2. Thanh niên tiến vào kỷ nguyên số
 3. Tự hào truyền thống, vững bước tương lai
 4. Vững vàng niềm tin, tự hào tiến bước

Câu 13: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác định giải pháp về việc sử dụng và tương tác với ứng dụng di động “Thanh niên Việt Nam” như thế nào?

 1. Phấn đấu 100% đoàn viên sử dụng và tương tác thường xuyên với ứng dụng di động “Thanh niên Việt Nam” (it.tandbrvt.com)
 2. Phấn đấu 90% đoàn viên sử dụng và tương tác thường xuyên với ứng dụng di động “Thanh niên Việt Nam”
 3. Phấn đấu 80% đoàn viên sử dụng và tương tác thường xuyên với ứng dụng di động “Thanh niên Việt Nam”
 4. Phấn đấu 70% đoàn viên sử dụng và tương tác thường xuyên với ứng dụng di động “Thanh niên Việt Nam”

Câu 14: Đâu là nhận định khái quát về kết quả triển khai các chương trình đồng hành với thanh niên trong nhiệm kỳ 2017 – 2022?

 1. Góp phần phát triển toàn diện thanh niên
 2. Nội dung thiết thực
 3. Khẳng định vai trò của Đoàn trong chăm lo, hỗ trợ, bảo vệ quyền, lợi ích và nhu cầu chính đáng của thanh niên
 4. Cả 3 đáp án đều đúng (it.tandbrvt.com)

Câu 15: Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 diễn ra tại đâu?

 1. TP Hồ Chí Minh
 2. TP Hà Nội (it.tandbrvt.com)
 3. TP Đà Nẵng
 4. TP Cần Thơ.

Câu 16: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác lập chỉ tiêu như thế nào về tỷ lệ cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn trong nhiệm kỳ 2022 2027?

 1. 100% cán bộ đoàn, đoàn viên, 70% thanh niên
 2. 100% cán bộ đoàn, đoàn viên, 80% thanh niên (it.tandbrvt.com)
 3. 100% cán bộ đoàn, đoàn viên, 90% thanh niên
 4. 100% cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên

Câu 17: Chương trình “Ngày đoàn viên” được tổ chức ở nơi nào?

 1. Nơi không có đoàn viên
 2. Nơi có đoàn viên nhưng không có tổ chức Đoàn (it.tandbrvt.com)
 3. Nơi tổ chức Đoàn vừa kết nạp Đoàn viên mới
 4. Nơi tổ chức Đoàn phát triển mạnh.

Câu 18: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác lập chỉ tiêu như thế nào về số lượng đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp trong nhiệm kỳ 2022 – 2027?

 1. 01 triệu đoàn viên ưu tú (it.tandbrvt.com)
 2. 1,5 triệu đoàn viên ưu tú
 3. 02 triệu đoàn viên ưu tú
 4. 2,5 triệu đoàn viên ưu tú

Câu 19: Đâu không phải nhiệm vụ của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

 1. Đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 – 2022
 2. Xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 – 2027
 3. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn
 4. Kiện toàn Ban Thường vụ Trung ương Đoàn (it.tandbrvt.com)

Câu 20: Đâu là tên phong trào hành động cách mạng của Đoàn trong nhiệm kỳ 2022 – 2027 được xác định trong Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

 1. Tuổi trẻ giữ nước
 2. Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp
 3. Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc (it.tandbrvt.com)
 4. Tuổi trẻ tiến quân vào khoa học công nghệ

Câu 21: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác lập chỉ tiêu như thế nào về số ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa trong nhiệm kỳ 2022 – 2027?

 1. 250 nghìn (it.tandbrvt.com)
 2. 300 nghìn
 3. 350 nghìn
 4. 400 nghìn

Câu 22: Đâu là một trong ba nhiệm vụ đột phá được xác định trong Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

 1. Nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên (it.tandbrvt.com)
 2. Nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho thanh thiếu niên
 3. Nâng cao kỹ năng thực hành xã hội cho thanh thiếu niên
 4. Nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng lao động cho thanh thiếu niên

Câu 23: Đâu không phải là tên chương trình, đề án trọng điểm được xác định trong Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

 1. Chương trình “Tăng cường năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam các cấp giai đoạn 2022 – 2030”.
 2. Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 – 2027″.
 3. Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em giai đoạn 2023 – 2027″.
 4. Đề án “Nâng cao năng lực tình nguyện cho thanh niên Việt Nam giai đoạn 2022 2030″

Câu 24: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác lập chỉ tiêu như thế nào về tổng số dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ trong nhiệm kỳ 2022 – 2027?

 1. 7 nghìn dự án khởi nghiệp sáng tạo (it.tandbrvt.com)
 2. 8 nghìn dự án khởi nghiệp sáng tạo
 3. 9 nghìn dự án khởi nghiệp sáng tạo
 4. 10 nghìn dự án khởi nghiệp sáng tạo

Câu 25: Đâu là những nội hàm chính của phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”?

 1. Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; tham gia xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; hướng về biên giới, biển đảo; đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn dân cư
 2. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
 3. Giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp
 4. Tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa với nước bạn tại các tỉnh giáp biên.

Câu 26: Trong phiên làm việc thứ hai, các đại biểu dự Đại hội đã thảo luận về dự thảo các văn kiện trình Đại hội tại bao nhiêu diễn đàn?

 1. 05 diễn đàn
 2. 06 diễn đàn (it.tandbrvt.com)
 3. 07 diễn đàn
 4. 07 diễn đàn

Câu 27: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ nhất, khoá XII đã bầu bao nhiêu đồng chí tham gia Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đoàn

 1. 17 đồng chí
 2. 19 đồng chí (it.tandbrvt.com)
 3. 21 đồng chí
 4. 23 đồng chí

Câu 28: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ nhất, khoá XII đã bầu bao nhiêu đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn?

 1. 05 đồng chí
 2. 06 đồng chí (it.tandbrvt.com)
 3. 07 đồng chí
 4. 08 đồng chí

Câu 29: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ nhất, khoá XII đã bầu Ban Thường vụ Trung ương Đoàn gồm bao nhiêu đồng chí?

 1. 31 đồng chí
 2. 33 đồng chí (it.tandbrvt.com)
 3. 35 đồng chí
 4. 37 đồng chí

Câu 30: Phong trào “Thanh niên tình nguyện” trong nhiệm kỳ 2022 – 2027 thực hiện chủ trương trọng tâm nào?

 1. Chủ trương “3 xung kích”
 2. Chủ trương “3 đồng hành”
 3. Chủ trương “3 liên kết” (it.tandbrvt.com)
 4. Chủ trương “3 cùng”

Câu 31: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII đề ra giải pháp phấn đấu tối thiểu có bao nhiêu lượt trẻ em được lấy ý kiến về những vấn đề liên quan đến trẻ em trong nhiệm kỳ 2022 2027?

 1. 30 triệu
 2. 35 triệu
 3. 40 triệu (it.tandbrvt.com)
 4. 45 triệu

Câu 32: Giải thưởng nào được Trung ương Đoàn tổ chức trao cho cán bộ đoàn tiêu biểu xuất sắc vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hằng năm?

 1. Giải thưởng Lương Đình Của
 2. Giải thưởng Lý Tự Trọng (it.tandbrvt.com)
 3. Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu
 4. Giải thưởng Thanh niên sống đẹp

Câu 33: Hãy điền từ còn thiếu vào dấu “…” để hoàn thiện phương châm về công tác xây dựng Đoàn: “chất lượng … là trọng tâm, công tác … là khâu đột phá”?

 1. Cán bộ, đoàn viên
 2. Đoàn viên, cán bộ đoàn
 3. Tổ chức cơ sở đoàn, đoàn viên
 4. Tổ chức cơ sở đoàn, cán bộ đoàn (it.tandbrvt.com)

Câu 34: Đâu không phải là nội dung của chủ trương “3 liên kết” trong phong trào “Thanh niên tình nguyện” nhiệm kỳ 2022 – 2027?

 1. Liên kết lực lượng
 2. Liên kết địa bàn
 3. Liên kết nhu cầu (it.tandbrvt.com)
 4. Liên kết cộng đồng

Câu 35: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác định có bao nhiêu bài học kinh nghiệm từ kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 – 2022?

 1. 3 bài học kinh nghiệm
 2. 4 bài học kinh nghiệm
 3. 5 bài học kinh nghiệm
 4. 6 bài học kinh nghiệm (it.tandbrvt.com)

Câu 36: Chủ trương mỗi đoàn viên, hội viên giới thiệu được ít nhất một thanh niên tham gia Đoàn, Hội có tên là gì?

 1. Chủ trương “1 cùng 1”
 2. Chủ trương “1 +1″ (it.tandbrvt.com)
 3. Chủ trường “1 và 1”
 4. Chủ trường “1 với 1”

Câu 37: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác định mốc thời gian tổ chức Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc như thế nào?

 1. 5 năm 1 lần
 2. 5 năm 2 lần (it.tandbrvt.com)
 3. 2 năm 1 lần
 4. Định kỳ hằng năm

Câu 38: Đâu là tên của chương trình đồng hành với thanh niên được xác định trong Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

 1. Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần (it.tandbrvt.com)
 2. Đồng hành với thanh niên trong nghiên cứu khoa học
 3. Đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp và việc làm
 4. Đồng hành với thanh niên trong hội nhập quốc tế

Câu 39: Các phong trào hành động cách mạng của Đoàn trong nhiệm kỳ này được chính thức phát động từ thời điểm nào?

 1. Từ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII
 2. Từ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI (it.tandbrvt.com)
 3. Từ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X
 4. Từ năm 2021, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn

Câu 40: Hãy cho biết thành tố nào không có trong chủ đề Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá XI trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

 1. Bồi đắp lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi
 2. Xây dựng Đoàn vững mạnh
 3. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, trách nhiệm của thanh niên
 4. Hội nhập quốc tế mạnh mẽ (it.tandbrvt.com)

Câu 41: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác lập chỉ tiêu như thế nào về số lượt thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế trong nhiệm kỳ 2022 – 2027?

 1. 7 triệu lượt thanh thiếu nhi (it.tandbrvt.com)
 2. 8 triệu lượt thanh thiếu nhi
 3. 9 triệu lượt thanh thiếu nhi
 4. 10 triệu lượt thanh thiếu nhi

Câu 42: Hãy cho biết đâu là hình tượng chủ đạo trong các sản phẩm tuyên truyền về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

 1. Cây tre (it.tandbrvt.com)
 2. Hoa sen
 3. Hoa hướng dương
 4. Chim bồ câu

Câu 43: Hãy cho biết tên ca khúc chính thức của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

 1. Hát vang lý tưởng tuổi trẻ Việt Nam
 2. Thanh niên Việt Nam tiến bước
 3. Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niênniên
 4. Sứ mệnh thanh niên (it.tandbrvt.com)

Câu 44: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác định có bao nhiêu chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2017 – 2022 chưa hoàn thành?

 1. 1 chỉ tiêu
 2. 2 chỉ tiêu (it.tandbrvt.com)
 3. 3 chỉ tiêu
 4. 4 chỉ tiêu

Câu 45: Đâu không phải là tên chương trình, đề án trọng điểm được xác định trong Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

 1. Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng giai đoạn 2022 – 2030″.
 2. Đề án “Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy Tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022 – 2030″.
 3. Đề án “Nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2022- 2030″.
 4. Đề án “Phòng chống đuối nước, tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2022 – 2030″

Câu 46: Đâu là tên một phong trào trong thiếu nhi triển khai trong nhiệm kỳ?

 1. Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy (it.tandbrvt.com)
 2. Học sinh 3 tốt
 3. Học sinh 3 rèn luyện
 4. Ba giỏi

Câu 47: Ngay sau khi kết thúc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, hoạt động nào đã được triển khai quy mô toàn quốc để chào mừng thành công Đại hội?

 1. Ngày thanh niên cùng hành động (it.tandbrvt.com)
 2. Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội
 3. Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội
 4. Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội

Câu 48: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác lập chỉ tiêu như thế nào về số thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức Đoàn các cấp hỗ trợ trong nhiệm kỳ 2022 – 2027?

 1. 2 triệu thiếu nhi
 2. 3 triệu thiếu nhi (it.tandbrvt.com)
 3. 4 triệu thiếu nhi
 4. 5 triệu thiếu nhi

Câu 49: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác lập chỉ tiêu như thế nào về tỷ lệ thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử trong nhiệm kỳ 2022 – 2027?

 1. 55% thanh niên
 2. 60% thanh niên
 3. 65% thanh niên
 4. 70% thanh niên (it.tandbrvt.com)

Câu 50: Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá XII gồm bao nhiêu đồng chí?

 1. 144 đồng chí (it.tandbrvt.com)
 2. 145 đồng chí
 3. 154 đồng chí
 4. 155 đồng chí

Câu 51: Nhiệm vụ, giải pháp công tác đối ngoại thanh niên trong Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII đề cập đến những nội hàm nào?

 1. Công tác đối ngoại thanh niên; công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại; hỗ trợ thanh niên hội nhập quốc tế; công tác thanh niên ở ngoài nước; khai thác dự án, nguồn lực quốc tế
 2. Công tác đối ngoại thanh niên; công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại; công tác thanh niên ở ngoài nước; khai thác dự án, nguồn lực quốc tế
 3. Công tác đối ngoại thanh niên; công tác thanh niên ở ngoài nước; khai thác dự án, nguồn lực quốc tế
 4. Công tác đối ngoại thanh niên; công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại; hỗ trợ thanh niên hội nhập quốc tế; công tác thanh niên ở ngoài nước

Câu 52: Đâu là thành tố mới trong khẩu hiệu hành động Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII so với Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI?

 1. Tiên phong
 2. Bản lĩnh
 3. Khát vọng (it.tandbrvt.com)
 4. Đoàn kết

Câu 53: Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 có bao nhiêu đại biểu tham dự?

 1. Có 1000 đại biểu tham dự đại hội
 2. Có 991 đại biểu tham dự đại hội
 3. Có 981 đại biểu tham dự đại hội (it.tandbrvt.com)
 4. Có 971 đại biểu tham dự đại hội

Câu 54: Đâu không phải tên chương trình đồng hành với thanh niên được xác định trong Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

 1. Đồng hành với thanh niên trong học tập
 2. Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp
 3. Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hoá tinh thần
 4. Đồng hành với thanh niên trong hội nhập quốc tế (it.tandbrvt.com)

Câu 55: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác định sẽ triển khai mô hình nào để nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của tổ chức Đoàn các cấp?

 1. Hội đồng thanh niên
 2. Tiếng nói thanh niên (it.tandbrvt.com)
 3. Thanh niên với Đảng, Đảng với thanh niên
 4. Những người bạn của Đoàn

Câu 56: Đâu là một trong ba nhiệm vụ đột phá được xác định trong Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

 1. Triển khai sâu rộng phong trào “Thanh niên tình nguyện”
 2. Triển khai sâu rộng phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”
 3. Triển khai sâu rộng chương trình “Thanh niên khởi nghiệp”, nhất là khởi nghiệp sáng tạo
 4. Triển khai sâu rộng các chương trình đồng hành với thanh niên

Câu 57: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác định trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, toàn Đoàn đã hoàn thành và vượt bao nhiêu chỉ tiêu?

 1. 7 chỉ tiêu
 2. 8 chỉ tiêu
 3. 9 chỉ tiêu (it.tandbrvt.com)
 4. 10 chỉ tiêu

Câu 58: Đâu không phải nội hàm của phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” trong Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

 1. Sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học
 2. Sáng tạo trong lao động, sản xuất, kinh doanh
 3. Sáng tạo trong công tác, phục vụ nhân dân và đời sống sinh hoạt
 4. Sáng tạo trong tham gia hoạt động tình nguyện (it.tandbrvt.com)

Câu 59: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác lập chỉ tiêu như thế nào về số thanh niên được giới thiệu việc làm trong nhiệm kỳ 2022 – 2027?

 1. 2,5 triệu thanh niên
 2. 3 triệu thanh niên (it.tandbrvt.com)
 3. 3,5 triệu thanh niên
 4. 4 triệu thanh niên

Câu 60: Đâu không phải là tên một phong trào trong thanh niên học sinh, sinh viên triển khai trong nhiệm kỳ?

 1. Sinh viên 5 tốt
 2. Học sinh 3 tốt
 3. Học sinh 3 rèn luyện
 4. Ba giỏi (it.tandbrvt.com)

Câu 61: Đâu là tên phong trào hành động cách mạng của Đoàn trong nhiệm kỳ 2022 – 2027 được xác định trong Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

 1. Thanh niên tình nguyện (it.tandbrvt.com)
 2. Xung kích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc
 3. Ba xung kích làm chủ tập thể
 4. Ba sẵn sàng

Câu 62: Đại hội Đoàn toàn quốc được tổ chức bao lâu một lần?

 1. 2 năm 1 lần
 2. 4 năm 1 lần
 3. 5 năm 1 lần (it.tandbrvt.com)
 4. 10 năm 1 lần

Câu 63: Hãy cho biết đâu là mô hình đã được triển khai thành công nhằm phát huy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em trong nhiệm kỳ 2017 – 2022?

 1. Diễn đàn trẻ em
 2. Điều em muốn nói
 3. Thiếu niên nói
 4. Hội đồng trẻ em (it.tandbrvt.com)

Câu 64: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác lập chỉ tiêu như thế nào về tổng số vốn vay được hỗ trợ cho thanh niên để khởi nghiệp, lập nghiệp, làm kinh tế trong nhiệm kỳ 2022 – 2027?

 1. 12 nghìn tỷ đồng (it.tandbrvt.com)
 2. 13 nghìn tỷ đồng
 3. 14 nghìn tỷ đồng
 4. 15 nghìn tỷ đồng

Câu 65: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác lập chỉ tiêu như thế nào về Số lượng cây xanh được đoàn viên, thanh niên tham gia trồng mới trong nhiệm kỳ 2022 – 2027?

 1. 70 triệu cây xanh
 2. 80 triệu cây xanh
 3. 90 triệu cây xanh
 4. 100 triệu cây xanh (it.tandbrvt.com)

Câu 66: Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác định triển khai trong toàn Đoàn mấy phong trào hành động cách mạng lớn?

 1. 02 phong trào
 2. 03 phong trào (it.tandbrvt.com)
 3. 04 phong trào
 4. 05 phong trào

Câu 67: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII nhận định trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, các cấp bộ đoàn đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm xây dựng Đoàn vững mạnh về những mặt nào?

 1. Tổ chức, cán bộ, hành động
 2. Chính trị, tổ chức và hành động
 3. Chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ và hành động
 4. Chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động (it.tandbrvt.com)

Câu 68: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác định “Trong mọi hoạt động của Đoàn, phải thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy vị trí trung tâm, vai trò chủ thể của thanh niên”. Để thực hiện quan điểm đó, Văn kiện đề ra phương châm như thế nào?

 1. Thanh niên biết, thanh niên làm, thanh niên kiểm tra, thanh niên thụ hưởng
 2. Thanh niên biết, thanh niên bàn, thanh niên kiểm tra, thanh niên thụ hưởng
 3. Thanh niên biết, thanh niên bàn, thanh niên làm, thanh niên thụ hưởng
 4. Thanh niên biết, thanh niên bàn, thanh niên làm, thanh niên kiểm tra, thanh niên giám sát, thanh niên thụ hưởng (it.tandbrvt.com)

Câu 69: Hãy cho biết đâu không phải tên Diễn đàn tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

 1. Xây dựng Đội vững mạnh – Vì đàn em thân yêu.
 2. Xây dựng Đoàn vững mạnh, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng
 3. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam (it.tandbrvt.com)
 4. Thanh niên Việt Nam vững bước hội nhập

Câu 70: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác lập chỉ tiêu như thế nào về số lượt đoàn viên, thanh niên được tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức Đoàn, Hội tổ chức trong nhiệm kỳ 2022 – 2027?

 1. 30 triệu lượt
 2. 40 triệu lượt
 3. 50 triệu lượt (it.tandbrvt.com)
 4. 60 triệu lượt

Câu 71: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII đã nhắc lại quan điểm trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng khi đề cập đến công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Hãy cho biết quan điểm đó?

 1. Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai
 2. Tất cả vì đàn em thân yêu
 3. Phát huy quyền tham gia của trẻ em
 4. Dành những điều kiện tốt nhất, sự chăm lo chu đáo nhất cho trẻ em – tương lai của đất nước

Câu 72: Hãy cho biết đâu là khẩu hiệu hành động của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

 1. Tiên phong. Đoàn kết, Bản lĩnh, sáng tạo, Phát triển
 2. Tiên phong, Xung kích, Sáng tạo, Khát vọng, Phát triển
 3. Khát vọng, Tiên phong, Đoàn kết, Bản lĩnh, Sáng tạo (it.tandbrvt.com)
 4. Khát vọng, Bản lĩnh, Xung kích, Đoàn kết, Sáng tạo

Câu 73: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác lập chỉ tiêu như thế nào về tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt trong nhiệm kỳ 2022 – 2027?

 1. 76(%)
 2. 67(%)
 3. 68(%) (it.tandbrvt.com)
 4. 86(%)

Câu 74: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác định có bao nhiêu nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ 2022 – 2027?

 1. 3 nhiệm vụ đột phá (it.tandbrvt.com)
 2. 4 nhiệm vụ đột phá
 3. 5 nhiệm vụ đột phá
 4. 6 nhiệm vụ đột phá

Câu 75: Đâu là điểm mới trong chủ trương 1+2 nhiệm kỳ 2022 – 2027?

 1. Cán bộ đoàn cấp trung ương và cấp tỉnh 1 năm tối thiểu có 2 đợt công tác “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” tại cơ sở
 2. Cán bộ đoàn cấp trung ương và cấp tỉnh 1 năm tối thiểu có 2 đợt công tác chuyên đề tại cơ sở
 3. Cán bộ đoàn cấp trung ương và cấp tỉnh 1 năm tối thiểu có 2 tháng liên tục đi công tác tại cơ sở
 4. Cán bộ đoàn cấp trung ương và cấp tỉnh ít nhất 1 lần đi đào tạo thực tế tại cơ sở trong thời gian 2 năm

Câu 76: Các chương trình đồng hành với thanh niên trong Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII đều được bố cục gồm những nhóm giải pháp chính, hãy cho biết những nhóm giải pháp đó?

 1. Xây dựng môi trường; chăm lo, hỗ trợ thanh niên; tham mưu cơ chế, chính sách, pháp luật
 2. Chăm lo, hỗ trợ thanh niên; tham mưu cơ chế, chính sách, pháp luật
 3. Xây dựng khung khổ pháp lý; đầu tư cơ chế, chính sách; chăm lo, hỗ trợ thanh niên
 4. Xây dựng môi trường; tham mưu cơ chế, chính sách, pháp luật

Câu 77: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác lập chỉ tiêu như thế nào về số lượt thanh thiếu niên được tư vấn hướng nghiệp và việc làm trong chỉ tiêu nhiệm kỳ 2022 – 2027?

 1. 12 triệu lượt thanh thiếu niên (it.tandbrvt.com)
 2. 13 triệu lượt thanh thiếu niên
 3. 14 triệu lượt thanh thiếu niên
 4. 15 triệu lượt thanh thiếu niên

Câu 78: Đâu là tên của chương trình đồng hành với thanh niên được xác định trong Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

 1. Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp (it.tandbrvt.com)
 2. Đồng hành với thanh niên trong nghiên cứu khoa học
 3. Đồng hành với thanh niên trong hội nhập quốc tế
 4. Đồng hành với thanh niên trong chuyển đổi số

Câu 79: Trong các chương trình, đề án trọng điểm nhiệm kỳ 2022 – 2027, có bao nhiêu chương trình, đề án đã được xác định trong Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030?

 1. 5 chương trình, đề án
 2. 6 chương trình, đề án
 3. 7 chương trình, đề án (it.tandbrvt.com)
 4. 8 chương trình, đề án

Câu 80: Trong phát biểu chỉ đạo Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dặn thanh niên phải “tiên phong” trên những lĩnh vực nào?

 1. Trau dồi đạo đức cách mạng; học tập, rèn luyện; lao động, sản xuất, sáng tạo; thực hiện nhiệm vụ chính trị, chia sẻ cùng cộng đồng; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và giữ gìn an ninh trật tự (it.tandbrvt.com)
 2. Trau dồi đạo đức cách mạng; học tập, rèn luyện; sáng tạo; tình nguyện chung sức cùng cộng đồng; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và giữ gìn an ninh trật tự
 3. Học tập; Lao động; Tình nguyện; bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự
 4. Đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì Tổ quốc cần

Câu 81: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác định triển khai bao nhiêu chương trình, đề án trọng điểm trong nhiệm kỳ 2022 – 2027?

 1. 9 chương trình, đề án
 2. 10 chương trình, đề án (it.tandbrvt.com)
 3. 11 chương trình, đề án
 4. 12 chương trình, đề án

Câu 82: Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 diễn vào thời gian nào?

 1. Từ ngày 13 – 16/12/2022
 2. Từ ngày 14 – 16/12/2022 (it.tandbrvt.com)
 3. Từ ngày 13 – 17/12/2022
 4. Từ ngày 14 – 17/12/2022

Câu 83: Đâu là phương châm trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, thù địch trong Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

 1. Nhận thức đúng, hành động nhanh, lan toả rộng
 2. Nhận thức đúng, thông tin đủ, hành động nhanh, lan toả rộng
 3. Nhận thức đúng, kết nối mạnh, lan toả rộng
 4. Nhận thức đúng, thông tin đủ, hành động nhanh, kết nối mạnh, lan toả rộng

Câu 84: Đâu là phương châm trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên được xác định trong Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

 1. Đoàn rộng, Hội mạnh
 2. Đoàn tiêu biểu, Hội rộng rãi
 3. Đoàn mạnh, Hội rộng (it.tandbrvt.com)
 4. Đoàn mạnh, Hội mạnh

Câu 85: Đâu là tên phong trào hành động cách mạng của Đoàn trong nhiệm kỳ 2022 – 2027 được xác định trong Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

 1. 4 mới
 2. Tuổi trẻ sáng tạo
 3. Thanh niên lập nghiệp
 4. Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới (it.tandbrvt.com)

Câu 86: Đâu là một giải pháp mới trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII về triển khai phong trào “Thanh niên tình nguyện”?

 1. Xây dựng “Nhật ký tình nguyện” cho đoàn viên trên Ứng dụng Thanh niên Việt Nam
 2. Tổ chức chiến dịch thanh niên tình nguyện hè
 3. Tổ chức chương trình “Tình nguyện mùa đông”
 4. Tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi”

Câu 87: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác lập chỉ tiêu như thế nào về tỷ lệ thanh thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2022 – 2027?

 1. 60% thanh thiếu nhi (it.tandbrvt.com)
 2. 65% thanh thiếu nhi
 3. 70% thanh thiếu nhi
 4. 75% thanh thiếu nhi

Câu 88: Đâu không phải là nội hàm của phong trào “Thanh niên tình nguyện” trong Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

 1. Tình nguyện xây dựng nông thôn mới
 2. Tình nguyện trong học tập (it.tandbrvt.com)
 3. Tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống dịch bệnh
 4. Tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng

Câu 89: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác định triển khai xuyên suốt đợt sinh hoạt chính trị nào để nâng cao đạo đức cách mạng trong tuổi trẻ Việt Nam?

 1. Tuổi trẻ Việt Nam những câu chuyện đẹp
 2. Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp
 3. Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới
 4. Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên (it.tandbrvt.com)

Câu 90: Đâu là một giải pháp mới trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII về triển khai phong trào “Thanh niên tình nguyện”?

 1. Khuyến khích Đoàn cấp tỉnh tổ chức ít nhất 02 hoạt động tình nguyện trực tuyến/năm
 2. Tổ chức chiến dịch thanh niên tình nguyện hè
 3. Tổ chức chương trình “Tình nguyện mùa đông”
 4. Tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi”

Câu 91: Có bao nhiêu nhiệm vụ, giải pháp cơ bản trên các mặt công tác được xác định trong Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

 1. 6 nhiệm vụ, giải pháp
 2. 7 nhiệm vụ, giải pháp (it.tandbrvt.com)
 3. 8 nhiệm vụ, giải pháp
 4. 9 nhiệm vụ, giải pháp

Câu 92: Hãy cho biết những định hướng trong phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi trong thời gian tới?

 1. Tăng cường công tác giáo dục; đổi mới và nâng cao chất lượng nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn; đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh
 2. Tăng cường công tác giáo dục; đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh
 3. Tăng cường công tác giáo dục; đổi mới và nâng cao chất lượng nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh
 4. Tăng cường công tác giáo dục; đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng chăm lo phát triển thanh niên; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh

Câu 93: Đâu là nhận định khái quát về kết quả công tác giáo dục của Đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022 trong Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

 1. (1) Việc thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được coi là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.
 2. (2) Tổ chức Đoàn các cấp luôn quan tâm, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức giáo dục.
 3. Cả hai nhận định (1) và (2) đều đúng (it.tandbrvt.com)
 4. Cả hai nhận định (1) và (2) đều sai

Câu 94: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII đánh giá, trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt bao nhiêu %?

 1. 55(%)
 2. 66(%) (it.tandbrvt.com)
 3. 77(%)
 4. 88(%)

Câu 95: Đâu là phong trào được triển khai trong thanh niên công chức, viên chức?

 1. Ba rèn luyện
 2. Ba trách nhiệm (it.tandbrvt.com)
 3. Bốn nhất
 4. Ba giỏi

Câu 96: Hiện nay, có bao nhiêu đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 1. Hơn 5 triệu (it.tandbrvt.com)
 2. Hơn 6,2 triệu
 3. Hơn 10 triệu
 4. Hơn 22 triệu

Câu 97: Đâu không phải là tên chương trình, đề án trọng điểm được xác định trong Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

 1. Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng giai đoạn 2022 – 2030″
 2. Chương trình “Nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022 – 2030”.
 3. Đề án “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh thiếu nhi Việt Nam trong tình hình mới”.
 4. Đề án “Mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước giai đoạn 2022 – 2030 (it.tandbrvt.com)

Câu 98:Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII nhận định trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, các cấp bộ Đoàn đã triển khai hiệu quả đề án nào nhằm hỗ trợ đoàn viên, thanh niên trong hội nhập quốc tế?

 1. Đề án nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2018 – 2022
 2. Đề án bồi dưỡng kỹ năng hội nhập cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu niên giai đoạn 2018 – 2022
 3. Đề án Nâng cao năng lực ngoại ngữ cho thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2018 – 2022
 4. Đề án Nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2018 – 2022

Câu 99: Từ năm 2020, đoàn viên mới kết nạp học bao nhiêu bài học lý luận chính trị?

 1. 03 bài học
 2. 04 bài học (it.tandbrvt.com)
 3. 05 bài học
 4. 06 bài học

Câu 100: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác định tập trung giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp trong những khối đối tượng nào?

 1. Công nhân trực tiếp sản xuất, sinh viên, lực lượng vũ trang, trí thức trẻ, thanh niên nông thôn, dân tộc thiểu số, cán bộ đoàn cơ sở (it.tandbrvt.com)
 2. Sinh viên, lực lượng vũ trang, trí thức trẻ, cán bộ đoàn cơ sở
 3. Công nhân trực tiếp sản xuất, sinh viên, lực lượng vũ trang, trí thức trẻ, cán bộ đoàn cơ sở
 4. Sinh viên, thanh niên nông thôn, dân tộc thiểu số

70 Trả lời “Hướng dẫn và Đáp án bài Kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần XII trên App THANH NIÊN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *