Hệ thống Quản lý Cán bộ, Công chức, Viên chức VNPT CCVC

Hướng dẫn sử dụng phần mềm nhập dữ liệu hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức

Tài liệu này được hướng dẫn cho Cán bộ, Công chức, Viên chức tự cập nhật hồ sơ tự khai của bản thân hoặc dành cho Cán bộ quản lý Hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức nhập liệu hồ sơ cho cán bộ, công chức, viên chức (sau đây viết tắt là CBCCVC).

Tài liệu này hướng dẫn nhập một hồ sơ của Cán bộ, Công chức, Viên chức.

Hệ thống quản lý Cán bộ, Công chức, Viên chức

Tài liệu bao gồm các nội dung được trình bày theo trình tự hướng dẫn sử dụng theo từng chức năng, trong đó bao gồm hướng dẫn chi tiết cách sử dụng từng tác nghiệp trong chức năng đó.

Video hướng dẫn sử dụng phần mềm VNPT CCVC

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG NHẬP HỒ SƠ CBCCVC

1. Nhóm Thông tin cơ bản

Cán bộ nhập thông tin chung như sau:

 • Thông tin “Loại cán bộ”: Chọn loại cán bộ là Công chức, Viên chức,…
 • Nhập các thông tin khác như: Họ và tên, Tên gọi khác, Giới tính, Ngày sinh
 • Thông tin “Số hiệu CBCCVC”: Nhập số hiệu cán bộ của cơ quan, đơn vị sử dụng CBCCVC nếu người nhập là Cán bộ quản lý hồ sơ, bỏ qua nếu người nhập là Cán bộ tự khai
 • Chú ý: Các thông tin có dấu * là các thông tin bắt buộc nhập
 • Ảnh đại diện: Cho phép chọn file có định dạng ảnh, dung lượng tối đa 10MB
 • Thông tin “Đơn vị /Phòng ban”: Chọn cơ quan, đơn vị sử dụng gần nhất với Cán bộ, Công chức, Viên chức (CBCCVC). Cán bộ tự khai không cần nhập thông tin này
 • Kiểm tra và nhập các thông tin công việc, nếu không tìm thấy “Chức danh công việc” trong danh sách thì liên hệ với Cán bộ vụ Tổ chức Cán bộ để thêm Chức danh công việc
 • Nếu có thông tin “Chức vụ” thì bắt buộc điền thông tin “Ngày bổ nhiệm”
 • Chức vụ quy hoạch: Có thể chọn 1 hoặc nhiều chức vụ quy hoạch
 • Thông tin “Người quản lý”: tìm kiếm người quản lý theo mã cán bộ
 • Thông tin Email: Đây là thông tin bắt buộc nhập, CBCCVC nhập thông tin Email của CBCCVC để nhận các thông báo của hệ thống (không được phép nhập trùng email với các hồ sơ khác)
 • Thông tin di động: Nhập số điện thoại di động gồm 10 chữ số
 • Nhập các thông tin liên hệ khác

Số CCCD: Bắt buộc nhập thông tin số CCCD, trường hợp chưa làm CCCD gắn chip và không biết số CCCD, CBCCVC có thể liên hệ với Công an nơi thường trú để lấy số CCCD và nhập lên hệ thống

 • Các trường nhập ngày tháng như Ngày cấp số CCCD, ngày cấp CMND,… yêu cầu nhập định dạng Ngày/Tháng/Năm
 • Thông tin hộ chiếu: Trường hợp là hộ chiếu công vụ sẽ nhập thông tin vào các trường thông tin về hộ chiếu công vụ, trường hợp là hộ chiếu thường sẽ nhập thông tin vào các trường hộ chiếu thường
 • Thông tin Quê quán: Chọn và nhập thông tin quê quán theo đơn vị hành chính hiện nay
 • Quê quán theo hồ sơ gốc: Nhập thông tin Quê quán theo hồ sơ gốc của CBCCVC
 • Thành phần gia đình: Chọn thành phần gia đình, tham khảo cách xác định thành phần gia đình như sau

+ Thành phần cố nông: Cố nông là lớp vô sản ở nông thôn, thành phần này là những người nông dân nghèo không có ruộng đất, công cụ sản xuất, họ là những người sống chủ yếu bằng cách đi làm thuê hoặc ở mướn.

+ Thành phần bần nông: Những đối tượng thuộc tầng lớp bần nông là những con người nghèo khổ, sống trong chế độ cũ, thành phần bần nông có cuộc sống tốt hơn thành phần cố nông một chút vì có một phần nhỏ ruộng đất. Tuy nhiên những người thuộc tầng lớp này cũng phải đi làm thuê cho địa chủ hoặc lính canh để duy trì cuộc sống.

+ Thành phần trung nông: Là những đối tượng nông dân ít bị bóc lột và có tài sản riêng để tự do lao động để sinh sống.

+ Thành phần phú nông (địa chủ): Là những người có ruộng đất nhưng chỉ lao động một phần nhỏ và thường mượn người để cày cấy.

+ Thành phần công chức, viên chức: Là những người được tuyển dụng hoặc bổ nhiệm vào các chức danh trong cơ quan nhà Nước.

+ Thành phần dân nghèo: Là những con người có xuất thân nghèo khổ, đói kém. + Thành phần tiểu thương, thành phần tiểu chủ, thành phần tư sản, thành phần tiểu tư sản…Đây là các tầng lớp nhân dân có của cải, chuyên buôn bán nhỏ lẻ.

Ngày vào cơ quan, đơn vị: Bắt buộc nhập ngày vào cơ quan, đơn vị hiện nay

2. Nhóm Thông tin Lương, Phụ cấp, Chức vụ

Tại vùng thông tin “Diễn biến lương”, nhấn vào “Thêm một dòng” -> hệ thống hiển thị màn hình thêm diễn biến lương sau:

 • Nhập các thông tin diễn biến lương
 • Chọn loại lương Khoán hoặc lương hệ số -> hệ thống sẽ hiển thị các thông tin tương ứng yêu cầu nhập.

+ Nếu chọn lương là Lương khoán: Cán bộ nhập thông tin lương thỏa thuận theo hợp đồng đã ký

+ Nếu chọn lương là Lương hệ số: Cán bộ nhập thông tin hệ số lương

 • Các trường có dấu * là các trường bắt buộc nhập thông tin
 • Đính kèm văn bản quyết định theo các định dạng pdf, doc, docx, xlsx, xls,xlsm,ppt,pptx,png,jpeg,gif. File đính kèm tối đa 10MB

Tại vùng thông tin “Phụ cấp cá nhân”, nhấn vào “Thêm một dòng” -> hệ thống hiển thị màn hình thêm phụ cấp sau:

 • Chọn Tên phụ cấp, hệ thống hiển thị Loại phụ cấp tương ứng
 • Nhập Thời gian hiệu lực của phụ cấp và các thông tin hệ số, tỷ lệ tương ứng theo từng phụ cấp
 • Nếu tích vào “Có gia hạn”: hệ thống sẽ căn cứ vào đây để hiển thị cảnh báo khi sắp hết hạn

Đính kèm văn bản quyết định theo các định dạng pdf, doc, docx, xlsx, xls,xlsm,ppt,pptx,png,jpeg,gif. File đính kèm tối đa 10MB

3. Quan hệ gia đình

Tại vùng thông tin “Quan hệ nhân thân”, nhấn vào  “Thêm một dòng” => hệ thống hiển thị màn hình thêm mới quan hệ nhân thân sau

 • Nhập các thông tin về nhân thân của bản thân và thông tin nhân thân bên Vợ/Chồng
 • Nếu nhân thân làm cùng cơ quan thì tích chọn “Cùng cơ quan”
 • Nếu nhân thân là người phụ thuộc của Cán bộ thì tích chọn “Người phụ thuộc”
 • Nếu nhân thân đã mất thì tích vào “Đã mất”
 • Đính kèm theo các định dạng pdf, doc, docx, xlsx, xls,xlsm,ppt,pptx,png,jpeg,gif. File đính kèm tối đa 10MB

4. Trình độ đào tạo, chứng chỉ, bồi dưỡng

 • Nhập thông tin trình độ đào tạo
 • Với các thông tin như “Cơ sở đào tạo”, CBCCVC không tìm thấy cơ sở đào tạo của mình thì có thể liên hệ với CB vụ TCCB để yêu cầu bổ sung “Cơ sở đào tạo” để phục vụ chọn cơ sở đào tạo của mình.
 • Với các thông tin ẩn mờ là các thông tin không cần nhập tại vùng dữ liệu này và sẽ được bổ sung ở các màn hình nghiệp vụ chính khác.
 • Có thể chọn nhiều thông tin kỹ năng mềm

Tại vùng thông tin “Trình độ chuyên môn”, nhấn vào  “Thêm một dòng” => hệ thống hiển thị màn hình thêm mới trình độ chuyên môn sau:

CBCCVC nhập các thông tin tại màn hình

Lưu ý: Trình độ chuyên môn nào được tích vào “Trình độ chính” thì sẽ được hiểu là “Trình độ chuyên môn cao nhất”. Trong các bản ghi trình độ chuyên môn thì chỉ được phép đặt một bản ghi dữ liệu là “Trình độ chính”.

 • Đính kèm theo các định dạng pdf, doc, docx, xlsx,xls,xlsm,ppt,pptx,png,jpeg,gif. File đính kèm tối đa 10MB

Tại vùng thông tin “Lý luận chính trị”, nhấn vào  “Thêm một dòng” => hệ thống hiển thị màn hình thêm mới sau:

CBCCVC nhập các thông tin tại màn hình

 • CBCCVC nhập “Tên cơ sở đào tạo” nếu không tìm thấy “Cơ sở đào tạo” trong danh sách chọn
 • Đính kèm theo các định dạng pdf, doc, docx, xlsx,xls,xlsm,ppt,pptx,png,jpeg,gif. File đính kèm tối đa 10MB

Tại vùng thông tin “Quản lý nhà nước”, nhấn vào  “Thêm một dòng” => hệ thống hiển thị màn hình thêm mới sau:

CBCCVC nhập các thông tin tại màn hình

 • CBCCVC nhập “Tên cơ sở đào tạo” nếu không tìm thấy “Cơ sở đào tạo” trong danh sách chọn
 • Đính kèm theo các định dạng pdf, doc, docx, xlsx,xls,xlsm,ppt,pptx,png,jpeg,gif. File đính kèm tối đa 10MB

Tại vùng thông tin “Tin học”, nhấn vào  “Thêm một dòng” => hệ thống hiển thị màn hình thêm mới sau:

CBCCVC nhập các thông tin tại màn hình

 • CBCCVC nhập “Tên cơ sở đào tạo” nếu không tìm thấy “Cơ sở đào tạo” trong danh sách chọn
 • Đính kèm theo các định dạng pdf, doc, docx, xlsx,xls,xlsm,ppt,pptx,png,jpeg,gif. File đính kèm tối đa 10MB

Tại vùng thông tin “Ngoại ngữ”, nhấn vào  “Thêm một dòng” => hệ thống hiển thị màn hình thêm mới sau:

CBCCVC nhập các thông tin tại màn hình

 • CBCCVC nhập “Tên cơ sở đào tạo” nếu không tìm thấy “Cơ sở đào tạo” trong danh sách chọn
 • Đính kèm theo các định dạng pdf, doc, docx, xlsx,xls,xlsm,ppt,pptx,png,jpeg,gif. File đính kèm tối đa 10MB

Tại vùng thông tin “Bồi dưỡng Quốc phòng – An ninh”, nhấn vào  “Thêm một dòng” => hệ thống hiển thị màn hình thêm mới sau:

CBCCVC nhập các thông tin tại màn hình

 • CBCCVC nhập “Tên cơ sở đào tạo” nếu không tìm thấy “Cơ sở đào tạo” trong danh sách chọn
 • Đính kèm theo các định dạng pdf, doc, docx, xlsx,xls,xlsm,ppt,pptx,png,jpeg,gif. File đính kèm tối đa 10MB

Tại vùng thông tin “Tiếng dân tộc”, nhấn vào  “Thêm một dòng” => hệ thống hiển thị màn hình thêm mới sau:

CBCCVC nhập các thông tin tại màn hình

 • CBCCVC nhập “Tên cơ sở đào tạo” nếu không tìm thấy “Cơ sở đào tạo” trong danh sách chọn
 • Đính kèm theo các định dạng pdf, doc, docx, xlsx,xls,xlsm,ppt,pptx,png,jpeg,gif. File đính kèm tối đa 10MB

Tại vùng thông tin “Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp/ nghiệp vụ chuyên ngành”, nhấn vào  “Thêm một dòng” => hệ thống hiển thị màn hình thêm mới sau:

Nhập các thông tin chức danh nghề nghiệp

 • Đính kèm theo các định dạng pdf, doc, docx, xlsx,xls,xlsm,ppt,pptx,png,jpeg,gif. File đính kèm tối đa 10MB

Tại vùng thông tin “Chứng chỉ hành nghề”, nhấn vào  “Thêm một dòng” => hệ thống hiển thị màn hình thêm mới sau:

CBCCVC nhập các thông tin về chứng chỉ hành nghề (nếu có)

 • Đính kèm theo các định dạng pdf, doc, docx, xlsx,xls,xlsm,ppt,pptx,png,jpeg,gif. File đính kèm tối đa 10MB

5. Tuyển dụng, quá trình công tác

Tại vùng thông tin “quá trình công tác”, nhấn vào  “Thêm một dòng” => hệ thống hiển thị màn hình thêm mới sau:

Thực hiện nhập các thông tin quá trình công tác của CBCCVC và thực hiện lưu dữ liệu

Nếu công tác trong cùng ngành đang làm việc thì tích vào “Trong ngành”

 • Đính kèm theo các định dạng pdf, doc, docx, xlsx,xls,xlsm,ppt,pptx,png,jpeg,gif. File đính kèm tối đa 10MB

Tại vùng thông tin “quá trình đi nước ngoài”, nhấn vào  “Thêm một dòng” => hệ thống hiển thị màn hình thêm mới sau:

 • Nhập thông tin quá trình đi nước ngoài
 • Nếu chọn “Loại đơn vị” là “Đơn vị trong hệ thống” thì chọn “Đơn vị cử đi” trong danh sách của hệ thống
 • Nếu chọn “Loại đơn vị” là “Đơn vị ngoài hệ thống” thì nhập thông tin “Đơn vị của đi”
 • Đính kèm theo các định dạng pdf, doc, docx, xlsx,xls,xlsm,ppt,pptx,png,jpeg,gif. File đính kèm tối đa 10MB

6. Khen thưởng, kỷ luật

Tại vùng thông tin “Khen thưởng”, nhấn vào  “Thêm một dòng” => hệ thống hiển thị màn hình thêm mới sau:

Nhập thông tin khen thưởng, các dấu * là các thông tin bắt buộc nhập

Khi tích vào “Khen thưởng cao nhất”: Lựa chọn hình thức khen thưởng cao nhất

Chỉ được phép chọn một hình thức khen thưởng cao nhất

Khi tích vào “Đã xét điều chỉnh lương”: Hệ thống sẽ căn cứ để thông báo khi có đợt xét điều chỉnh lương

 • Đính kèm theo các định dạng pdf, doc, docx, xlsx,xls,xlsm,ppt,pptx,png,jpeg,gif. File đính kèm tối đa 10MB

Tại vùng thông tin “Kỷ luật”, nhấn vào  “Thêm một dòng” => hệ thống hiển thị màn hình thêm mới sau:

Khi tích vào “Kỷ luật cao nhất”:  Lựa chọn hình thức kỷ luật cao nhất. Chỉ được phép chọn 1 hình thức kỷ luật  là hình thức cao nhất

 • Đính kèm theo các định dạng pdf, doc, docx, xlsx,xls,xlsm,ppt,pptx,png,jpeg,gif. File đính kèm tối đa 10MB

7. Kết quả đánh giá

Tại vùng thông tin “Đánh giá nhân sự”, nhấn vào  “Thêm một dòng” => hệ thống hiển thị màn hình thêm mới sau:

Cán bộ nhập kết quả đánh giá từng năm

 • Đính kèm theo các định dạng pdf, doc, docx, xlsx,xls,xlsm,ppt,pptx,png,jpeg,gif. File đính kèm tối đa 10MB

Nhập thông tin nhận xét, đánh giá của cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng cán bộ, công chức

61 Trả lời “Hệ thống Quản lý Cán bộ, Công chức, Viên chức VNPT CCVC

  1. Để đảm bảo thông tin hồ sơ CCVC được bảo mật, kể từ ngày 27/03/2023 chính sách mật khẩu đăng nhập hệ thống được thay đổi.
   Anh/Chị nếu không dùng được mật khẩu cũ để đăng nhập xin mời dùng thông tin như sau để đăng nhập vào hệ thống: tên (không dấu, chữ cái đầu viết hoa, các kí tự còn lại là thường) + 4 số cuối của cccd+ ký tự đặc biệt là “@”
   Ví dụ: Một CBCCVC có họ tên đầy đủ là: Bùi Thị Thuỷ có số CCCD: 038185011234
   => thì có mật khẩu là: Thuy1234@
   Nếu cập nhật mật khẩu mới vẫn không Đăng nhập được xin mời liên hệ với cán bộ hỗ trợ để được hướng dẫn.
   Xin cảm ơn!

 1. Mình đã đổi mật khẩu cho tài khoản của mình ạ! Mình vào lại trang đó xem lại vẫn lưu lại, nhưng lần sau nó toàn báo sai k thể vào đc ạ! Giờ kb lấy lại mk kiểu gì ạ

  1. Để đảm bảo thông tin hồ sơ CCVC được bảo mật, kể từ ngày 27/03/2023 chính sách mật khẩu đăng nhập hệ thống được thay đổi.
   Anh/Chị nếu không dùng được mật khẩu cũ để đăng nhập xin mời dùng thông tin như sau để đăng nhập vào hệ thống: tên (không dấu, chữ cái đầu viết hoa, các kí tự còn lại là thường) + 4 số cuối của cccd+ ký tự đặc biệt là “@”
   Ví dụ: Một CBCCVC có họ tên đầy đủ là: Bùi Thị Thuỷ có số CCCD: 038185011234
   => thì có mật khẩu là: Thuy1234@
   Nếu cập nhật mật khẩu mới vẫn không Đăng nhập được xin mời liên hệ với cán bộ hỗ trợ để được hướng dẫn.
   Xin cảm ơn!

   1. Bạn cho mình số đt để xin hỗ trợ được không ạ? Hiện tại bạn mình đang mắc lỗi này nhưng không biết cách xử lý như nào ạ. Cảm ơn bạn.

 2. Minh xin được trợ giúp ạ. Minh có đăng nhập phần mềm khai báo ccvc rồi mình đổi Mk nhưng minh quên Mk giờ minh không vào được TK của mình . Vậy mình khẩn cầu bạn giúp mình lấy lại cho mình Mk để mình hoàn thiện hồ sơ cá nhân cho kịp tiến độ. Xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều ạ!

 3. Xin chào admin. Mh có vào https://hanoi.vnerp.vn nhưng quên mật khẩu. giờ muốn lấy lại mật khẩu để đăng nhập làm cách nào ạ. Mh ở Hà Nội. Rất mong được hỗ trợ sớm ạ. Nếu cần liên hệ số nào mong add cho sđt liên hệ. Xin cám ơn

 4. Mình vào tài khoản mà cứ báo là sai Tài khoản/mật khẩu. có cách nào lấy lại không ạ. Ai ở VNPT Lâm đồng cho e vào nhóm e xin lại mật khẩu với ạ

 5. Mình ở đôn vị trường tieur học Trần Bình Trọng Đà Lạt – lâm đồng- Tài khoản và mật khẩu của mình làm lần thứ nhất mình ghi lại giờ mình nhập lai cứ báo sai nên mình không vào để nhập liệu được. Xin hỗ trợ từ nhà cung cấp cảm ơn!

 6. Mình là thủ trưởng đơn vị, có nhân viên chuyển từ huyện Mê Linh, Hà Nội về Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc thì chuyển hồ sơ trên phần mền làm ntn?

  1. Bạn hãy nhấn nút Hiển thị mật khẩu đã lưu trên máy và kiểm tra lại xem có chính xác là mật khẩu của bạn không. Nếu vẫn không thể đăng nhập, bạn hãy liên hệ với bộ phận IT quản trị của đơn vị để tiến hành thủ tục Khôi phục mật khẩu

 7. Cho mình hỏi là xuất BC đơn vị mình còn một sô hồ sơ chưa đồng bộ lên CSDLQG, bạn cho mình hỏi còn thiếu thông tin hoặc sai chỗ nào ạ thì mới cập nhật để đồng bộ được ạ?

 8. Cho mình hỏi trước đây mình nhập vào ô chức vụ bị nhầm bây giờ mình sửa lại nhưng khi hiệu trưởng nhà trường vào kiểm tra vẫn chưa sửa được, trong khi đó vào tài khoản của mình thì đã sửa vậy phải làm sao ạ.

 9. cho mình hỏi khi đăng nhập hệ thống báo là đang nâng cấp nhưng máy bạn tôi vẫn vào bình thường có phải e ấn , ẩn vào phần mềm nên vậy không. phải làm sao đây ạ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *