Đáp án tham khảo Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động năm 2024

Câu 1: “Công đoàn phải giúp cho mỗi đoàn viên, người lao động nhận thức sâu sắc hơn về Đảng, về chế độ, về giai cấp, về tổ chức công đoàn, trách nhiệm công dân, không ngừng nỗ lực trong học tập, lao động, công tác, tích cực tham gia các phong trào thi đua,… để đóng góp cho sự phát triển của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và đất nước; từ đó nâng cao thu nhập, đời sống của mình và gia đình”. Câu nói này của ai, trong bối cảnh nào?

A. Tổng Bí thư Lê Duẩn, tại Đại hội IV Công đoàn Việt Nam.

B. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, tại Đại hội VI Công đoàn Việt Nam.

C. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Câu 2: Những nội dung nào sau đây được quyết nghị tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam?

A. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 và phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2023 – 2028; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII.

B. Thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam được sửa đổi, bổ sung

C. Bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

D. Cả 3 phương án trên

Câu 3: Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XIII có bao nhiêu chương, bao nhiêu điều?

A. 11 chương, 35 điều

B. 11 chương, 45 điều

C. 11 chương, 55 điều

Câu 4: Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam quyết nghị: Nhiệm kỳ 2023-2028, chỉ tiêu phấn đấu hàng năm có ít nhất bao nhiêu phần trăm (%) công đoàn cơ sở doanh nghiệp, đơn vị ngoài khu vực nhà nước tham gia với người sử dụng lao động ban hành, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở?

A. Ít nhất 85%

B. Ít nhất 90%

C.Ít nhất 95%

Câu 5: Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam quyết định số lượng Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII là bao nhiêu ủy viên và tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn đã bầu bao nhiêu ủy viên?

A. Số lượng 30 ủy viên, đã bầu 28 ủy viên.

B. Số lượng 31 ủy viên, đã bầu 28 ủy viên.

C. Số lượng 31 ủy viên, đã bầu 31 ủy viên

Câu 6: Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam quyết nghị: Chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2023-2028, có ít nhất bao nhiêu phần trăm (%) số vụ việc về lao động khởi kiện tại tòa án được công đoàn hỗ trợ, tham gia tố tụng bảo vệ khi đoàn viên có yêu cầu?

A. 90% trở lên

B. 80% trở lên

C. 70% trở lên

Câu 7: Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đề ra bao nhiêu nhóm chỉ tiêu hàng năm, bao nhiêu nhóm chỉ tiêu nhiệm kỳ?

A. 7 nhóm chỉ tiêu hàng năm, 3 nhóm chỉ tiêu nhiệm kỳ

B. 6 nhóm chỉ tiêu hàng năm, 4 nhóm chỉ tiêu nhiệm kỳ

C. 5 nhóm chỉ tiêu hàng năm, 5 nhóm chỉ tiêu nhiệm kỳ

Câu 8: Hiện nay, đồng chí nào làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam?

A. Đồng chí Nguyễn Đình Khang

B. Đồng chí Bùi Văn Cường

C. Đồng chí Đặng Ngọc Tùng

Câu 9: Chỉ tiêu phấn đấu đến hết nhiệm kỳ 2023-2028, có bao nhiêu phần trăm (%) doanh nghiệp có 25 lao động trở lên thành lập tổ chức công đoàn cơ sở?

A. 90%

B. 100%

C. Không có chỉ tiêu cụ thể

Câu 10: Hiện nay, những đồng chí nào đang giữ chức vụ Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam?

A. Ngọ Duy Hiểu, Phan Văn Anh, Huỳnh Thanh Xuân

B. Thái Thu Xương, Nguyễn Xuân Hùng.

C. Cả 2 đáp án trên

Câu 11: Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam quyết nghị: Chỉ tiêu đến hết nhiệm kỳ, cả nước có 15 triệu đoàn viên công đoàn, thành lập tổ chức cơ sở ở 100% doanh nghiệp có từ bao nhiêu lao động trở lên?

A. 30 lao động

B. 25 lao động

C. 20 lao động

Câu 12: Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam quyết nghị: Nhiệm kỳ 2023-2028, chỉ tiêu phấn đấu hàng năm có ít nhất bao nhiêu phần trăm (%) công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ?

A. 80%

B. 55%

C.45%

Câu 13: Lần đầu tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Đại hội Công đoàn Việt Nam là Đại hội lần thứ mấy?

A. Lần thứ nhất

B. Lần thứ hai

C. Lần thứ ba

D. Lần thứ tư

Câu 14: Vai trò, trách nhiệm của Công đoàn được Hiến pháp nước ta ghi nhận thành một điều riêng biệt đầu tiên từ năm nào?

A. 1959

B. 1980

C. 1992

D. 2013

Câu 15: Bài hát nào sau đây được chọn là bài ca truyền thống của Công đoàn Việt Nam?

A. Hãy hát lên bài ca công đoàn, nhạc và lời Lê Tú Anh

B. Vang mãi khúc ca Công đoàn Việt Nam, nhạc và lời Ngô Phạm Toán

C. Công nhân Việt Nam, nhạc và lời Văn Cao.

Câu 16: Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (năm 2013) quy định Công đoàn Việt Nam là:

A. Tổ chức chính trị – xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động.

B. Tổ chức chính trị – xã hội của giai cấp công nhân.

C. Tổ chức chính trị – xã hội của đoàn viên công đoàn và người lao động.

D. Tổ chức xã hội của đoàn viên công đoàn.

Câu 17: Ngày 12/6/2021, Bộ Chính trị đã ban hành văn bản quan trọng nào liên quan đến tổ chức và hoạt động Công đoàn?

A. Nghị quyết số 23-NQ/TW về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

B. Nghị quyết 20-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong tình hình mới”.

C. Nghị quyết 02-NQ/TW về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Câu 18: Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động” được ban hành năm nào?

A. Năm 2014.

B. Năm 2015.

C. Năm 2016.

Câu 19: Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ mấy nhất trí lấy ngày 28/7/1929, ngày thành lập Tổng Công hội Đỏ Bắc kỳ, làm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam?

A. Lần thứ I

B. Lần thứ V

C. Lần thứ VI

Câu 20: Tổ chức Công đoàn Việt Nam có mấy cấp?

A. 3

B. 4

C. 5

Câu 21: Mục tiêu “Đến năm 2045: Hầu hết người lao động tại cơ sở là đoàn viên Công đoàn Việt Nam; 99% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết được thoả ước lao động tập thể” thuộc văn bản nào sau đây?

A. Nghị quyết 02-NQ/TW về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

B. Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

C. Nghị quyết 20-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Câu 22: “Trong cuộc kháng chiến của dân tộc, giai cấp công nhân ta đã góp phần quan trọng và đã có những thành tích vẻ vang, từ nay giai cấp công nhân ta phải là người lãnh đạo. Vì vậy, mọi nam, nữ công nhân phải cố gắng học tập tiến bộ, phải cố gắng xung phong làm kiểu mẫu trong mọi việc để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của giai cấp mình…”. Anh/chị cho biết bối cảnh, thời gian nội dung/câu nói này của Chủ tịch Hồ Chí Minh?

A. Tại buổi nói chuyện ở Trường Cán bộ Công đoàn, tháng 01 năm 1957.

B. Thư gửi Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ I khai mạc vào sáng ngày 1/1/1950

C. Phát biểu tại Đại hội lần thứ II, Công đoàn Việt Nam.

Câu 23: Trong một cuộc tiếp xúc với đại biểu của Tổng Công đoàn Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở: “Làm tốt công tác vận động, tổ chức giáo dục quần chúng công nhân viên chức làm tròn vai trò tiên phong cách mạng, để họ hiểu và tự nguyện, tự giác giữ gìn kỷ luật lao động, giữ gìn của công, thực hành tiết kiệm”. Bác nói câu nói trên vào thời gian nào?

A. Tháng 5 năm 1969.

B. Tháng 6 năm 1969.

C. Tháng 7 năm 1969.

Câu 24: Đoàn phí công đoàn do đoàn viên đóng hằng tháng bằng bao nhiêu phần trăm (%) tiền lương?

A. 0,50%

B. 1%

C. 1,50%

D. 2%

Câu 25: Đại hội nào quyết định đổi tên Tổng Công đoàn Việt Nam thành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam?

A. Đại hội IV

B. Đại hội V

C. Đại hội VI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *